4 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.