Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-12-14

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza nabór pozakonkursowy na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.


WYNIKI NABORU

Wybór do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego Samorządu Województwa Opolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż 22 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, podjął uchwałę nr 1860/2016 w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektu ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej - przyjętych do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (nabór pozakonkursowy nr RPOP.08.03.00-IP.02-16-002/15).


 Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (nabór konkursowy nr RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/15).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2016r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:

a) w formie elektronicznej (wypełniony w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)

b) w formie papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  pozakonkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowi załącznik nr 3 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (ROPS w Opolu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym w zakresie:

a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie,

b) tworzenia regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej,

c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,

d) inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym,

e) budowania powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy,

f) organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspierania sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej,

g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,

h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie,

i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,

j) zapewniania funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowania jego prac,

k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projekt będzie dofinansowany w 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020, wynosi  2 286 531,45 zł, w tym dofinansowanie z UE 2 286 531,45 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne niezbędne załączniki do pozakonkursowej procedury wyboru projektów

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru, (o którym mowa w art. 38 ust 2 ustawy wdrożeniowej) nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 tej ustawy. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

Punkt Informacyjny o EFS

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,

tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599

e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl,

strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020;

Wydział Wyboru i Realizacji Projektów PO KL i RPO, Zespół ds. Włączenia społecznego tel. 77 44 17 409 lub 77 44 17 472.

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO  2014-2020 www.pw.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamieszczono w dniu: