3 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1323/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 5].
W dokumencie dokonano aktualizacji kryteriów dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.