3 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1322/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 6]. W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych,
  • 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych,
  • 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.