Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 3 przyjęty przez ZWO

22 września 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1138/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 3].
W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej,
  • 2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Uzupełniono również kartę działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.