22 września 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1137/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 5]. W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
  • 4 Gospodarka wodno-ściekowa,
  • 4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.