W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027.