Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-11-27

18 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 11902/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.11.01-IZ.00-001/23 dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór I, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021- 2027.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.11.01-IZ.00-001/23 dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027


12 marca 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027 (I nabór). Złożone w ramach naboru wnioski o dofinansowanie projektu zostały ocenione pozytywnie i przekazane do rozstrzygnięcia w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Lista z projektami przekazanymi do rozstrzygnięcia


9 stycznia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027 (I nabór). Złożone w ramach naboru wnioski o dofinansowanie projektu zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektami zakwalifikowanymi do oceny merytorycznej


27 listopada 2023 r. zakończyliśmy nabór nr FEOP.11.01-IZ.00-001/23 w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektu.

Lista projektów złożonych do działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: