Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 . Decyzją Wykonawczą z dnia 29.11.2022 r. zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2021PL16FFPR008.
Zapisy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 są stosowane od 29.11.2022 r., tj. daty notyfikacji Programu, będącej datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 

Załącznik nr 1 – Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym wraz z harmonogramem (art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027

Podsumowanie wraz z uzasadnieniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Ocena „do no significant harm” (dnsh) dla typów działań wskazanych w programie regionalnym pn. Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027