Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił  I nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej1.

Ogłoszenie znajduje się tutaj.

1Decyzją IZRPO WO nabór na typy działań związanych z obszarem zdrowia i usług społecznych dotyczących opieki nad osobami zależnymi uruchomiony zostanie w późniejszym terminie. Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 dotyczy jedynie działań związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej.