27 kwietnia 2023 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM) w nowej perspektywie, której przewodniczył Pan Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego.  

GSEiM została powołana uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 roku i liczy obecnie 45 członków, którzy są przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (UMWO), jego jednostek organizacyjnych, Urzędu Statystycznego w Opolu oraz Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (KM FEO 2021-2027).

Powołana Grupa będzie kontynuować prace, powołanej w poprzedniej perspektywie, Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (więcej informacji znajdziesz TUTAJ)

Zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

  • identyfikacja tematów ewaluacji, badań i analiz;
  • wsparcie przy realizacji ewaluacji, badań i analiz;
  • pomoc w rozwoju systemu monitorowania regionalnych procesów rozwojowych i efektów prowadzonej polityki rozwoju;
  • wsparcie w rozwoju potencjału badawczo-ewaluacyjnego;
  • upowszechnianie wiedzy z działań badawczo-ewaluacyjnych;
  • zwiększenie poziomu wykorzystania wyników realizowanych działań.

Podsumowanie działań badawczo-ewaluacyjnych okresu 2014-2020 a potrzeby informacyjne w obecnej perspektywie unijnej

Podczas spotkania Pan Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej (DRP) UMWO, podsumował działalność Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego i Jednostki Ewaluacyjnej od 2014 roku oraz omówił wyniki ankiety, dotyczącej potrzeb informacyjnych w zakresie badań i analiz do 2030 roku, przeprowadzonej wśród podmiotów wchodzących w skład Grupy.

Plan ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 – propozycja badań w kontekście uwarunkowań

W kolejnej części, Pani Jagoda Sokołowska – Kierowniczka Referatu Badań i Ewaluacji DRP UMWO, w skrócie przedstawiła propozycje badań wpisanych do projektu Planu ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Zaprezentowane ewaluacje poddano dyskusji.

Rozwój potencjału w zakresie monitorowania i ewaluacji – oczekiwania i propozycje z perspektywy GSEiM

Pani Anna Kuźnik – pracownik Referatu Badań i Ewaluacji DRP UMWO, omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Grupy, w której to oceniali jej działalność w perspektywie 2014-2020 oraz wskazywali jakich form wsparcia w zakresie budowania potencjału badawczego oczekują. Główną potrzebą, wynikającą z ankiet oraz z dyskusji podczas spotkania, okazało się stworzenie strony internetowej dedykowanej analizom/badaniom/ewaluacjom prowadzonym przez DRP i podmioty współpracujące w ramach GSEiM.

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – założenia programowe

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Pana Jacka Partyki, dotycząca założeń programowych FEO 2021-2027 oraz potrzeb ewaluacyjnych wynikających z programu.

Zdjęcia, program oraz prezentacje ze spotkania dostępne są w zakładce Spotkanie inauguracyjne GSEiM w perspektywie 2021-2027