Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-10-07
Lista projektów wybranych do dofinansowania. 29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1762/2016 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Spośród 50 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista projektów wybranych do dofinansowania   Lista projektów po ocenie merytorycznej 2 lutego 2016 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 54 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 50 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 4 wnioski zostały ocenione negatywnie/pozostawione bez rozpatrzenia. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Lista projektów po ocenie merytorycznej  
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
W związku ze zmianą siedziby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zmianie uległ Regulamin konkursu dla I naboru wniosków w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020. Poniżej zaktualizowana wersja dokumentu wraz z wykazem wprowadzonych zmian. Regulamin konkursu dla I naboru wniosków w ramach działania 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020, wersja nr 2 regulamin_konkursu wersja 2  Wykaz zmian do Regulaminu konkursu Prosimy o kontakt i składanie korekt wniosków zgodnie z nowym adresem  
  WYNIKI OCENY FORMALNEJ
W dniu 11 stycznia 2016 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 59 wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej, 54 wnioski zostały ocenione pozytywnie, natomiast 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
 WYNIKI NABORU
W dniu 17 grudnia 2015 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej weryfikacji: Spośród 104 prawidłowo złożonych wniosków, 59 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej, natomiast 45 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO mający swoją siedzibę

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór otwarty w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. 23.09.2015
Komunikat o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 7.10.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 23.09.2015 r.–30.09.2015 r. na 23.09.2015 r.–7.10.2015 r. Konieczność dokonania zmiany w Regulaminie wynika z decyzji Zarządu Województwa Opolskiego (Zarząd WO), który w dniu 22.09.2015 r. przyjął wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakresie kryterium merytorycznego szczegółowego obowiązującego dla I naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020. Mając na uwadze powyższe Zarząd WO podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do dnia 07.10.2015 r. w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom poprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Spychalskiego 1 a, 45-716 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w generatorze wniosków formularz wniosku, należy wysłać on-line.

Natomiast wersję papierową wniosku wraz z załącznikami oraz wymaganą dokumentacją należy składać osobiście w dwóch egzemplarzach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub:

  • Listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
  • Przesyłką kurierską
  • Przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą)

W  Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkcie Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) [1], zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające swoją prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[2]

[1] W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji  istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.
 

Kryteria wyboru projektów

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dokona oceny wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 350 000,00 Euro1

1 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 18 020 310,00 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne załączniki do Regulaminu konkursu (w tym wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu) oraz dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców dostępne są do pobrania ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Przewodniku w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs (Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki) można składać za pomocą:

  • E – maila: info@ocrg.opolskie.pl
  • Telefonu: 77 40 33 660
  • Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej (parter)

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

Linki

Strona Programu Województwa Opolskiego

Strona Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Zamieszczono w dniu: 2015-08-21