Zachęcamy do zapoznania się z wynikami nowego badania ewaluacyjnego pn. “Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”.

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia, świadczonego na rzecz rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej podjętych w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” oraz opracowanie zaleceń pod kątem “Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027”.

Przeprowadzone badanie pozwoliło:

  • zwiększyć zasób informacyjny odnośnie wpływu interwencji RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji w obszarze zdrowia i wykluczenia społecznego;
  • wnioskować nt. tego, na ile zastosowane instrumenty i typy wsparcia odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom i wyzwaniom rozwojowym oraz czy osiągnięto założone cele Programu;
  • opracować rekomendacje w kontekście przyszłej perspektywy finansowej oraz zaproponować ewentualne zmiany w FEO 2021-2027 zwiększające skuteczność oddziaływania wsparcia.

Badanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę zewnętrznego – Instytut Śląski w Opolu.

Zachęcamy do zapoznania się z syntetycznym streszczeniem wyników badania lub z pełnym raportem końcowym.

Lista badań ewaluacyjnych (wraz z raportami) dedykowanych RPO WO 2014-2020 dostępna jest TUTAJ