30 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Listy dot. projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.