Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-02-17

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 14.1 Opolskie solidarne z UkrainąOsi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju  RPO WO 2014-2020.

Komunikaty:

[12.12.2022 r.]

5 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wynik oceny projektów złożonych w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 14.1 Opolskie solidarne z UkrainąOsi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt Miasta Opola o całkowitej wartości  2 587 409,62 PLN uzyskał dofinansowanie w kwocie  2 199 298,16 PLN, w tym:

- 2 199 298,16 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Projekt Województwa Opolskiego o całkowitej wartości 10 352 951,53 PLN uzyskał dofinansowanie w kwocie                  8 800 000,00 PLN, w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:

1. Dla projektu Miasta Opola 2 200 000,00 PLN w tym:

- 2 200 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

2. Dla projektu Województwa Opolskiego 8 800 000,00 PLN w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

 Lista zawierająca informacje o projektach , które spełniły kryteria i zostały wybrane do dofinansowania.

[01.12.2022 r.]

30 listopada 2022 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną dwóch projektów złożonych w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą. Projekty spełniły wszystkie kryteria merytoryczne i zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia.

Całkowita wartość  projektu:

1. Miasta Opola wynosi: 2 587 409,62 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 2 199 298,16 PLN, w tym:

- 2 199 298,16 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

2. Województwa Opolskiego wynosi: 10 352 951,53 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 8 800 000,00 PLN, w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:

1. Dla projektu Miasta Opola 2 200 000,00 PLN w tym:

- 2 200 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

2. Dla projektu Województwa Opolskiego 8 800 000,00 PLN w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju RPO WO 2014-2020, Nabór I (09-30.09.2022 r.).

[24.10.2022 r.]

20 października 2022 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Projekty spełniły wszystkie kryteria formalne i zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Całkowita wartość  projektu:

1. Województwa Opolskiego wynosi: 10 352 951,53 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 8 800 000,00 PLN, w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

2. Miasta Opola wynosi: 2 587 409,62 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 2 199 298,16 PLN, w tym:

- 2 199 298,16 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju RPO WO 2014-2020, Nabór I (09-30.09.2022 r.).

[07.10.2022 r.]

W odpowiedzi na wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju RPO WO 2014-2020, Nabór I, do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski złożone przez Województwo Opolskie i Miasto Opole.

Całkowita wartość  projektu:

1. Województwa Opolskiego wynosi: 10 352 951,53 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 8 800 000,00 PLN, w tym:

- 8 800 000,00 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

2. Miasta Opole wynosi: 2 587 409,62 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 2 199 298,16 PLN, w tym:

- 2 199 298,16 PLN środki EFRR,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym do działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju RPO WO 2014-2020, Nabór I (09-30.09.2022 r.).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole,

Kancelaria Ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcyw terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w terminie określonym w wezwaniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w roli Lidera są:

- Województwo Opolskie

- Miasto Opole

W roli partnerów w ramach projektu mogą występować następujące podmioty:

1) Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektów:

 1. Wsparcie adaptacyjne, w tym m.in.:

−    nauka języka polskiego,

−    zatrudnianie tłumaczy języka ukraińskiego/rosyjskiego,

−    pomoc prawno-administracyjna,

−  zakup sprzętów i urządzeń służących pozyskaniu środków finansowych na utrzymanie, np. zakup rowerów do dojazdu do pracy.

 1. Wsparcie psychologiczne dla osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej (osób dorosłych i dzieci).
 2. Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej dla osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej, zgodne z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
 3. Edukacja włączająca obejmująca m.in.:

−  zatrudnienie dodatkowego personelu w szkołach, placówkach systemu oświaty i ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym przede wszystkim asystentów międzykulturowych oraz nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego,

−   doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji personelu szkół, placówek systemu oświaty i ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych w pracy z grupą docelową,

−   wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży wskazanej w pkt 1) grupy docelowej ze szkół, placówek systemu oświaty i ośrodków wsparcia wychowania przedszkolnego,

−   tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie istniejących do potrzeb osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej, w tym potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

−   dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego do potrzeb osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej,

−   doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do pracy z osobami wskazanymi w pkt 1) grupy docelowej,

−   wsparcie osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

 1. Rozwój usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wskazanymi w pkt 1) grupy docelowej obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

- usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,

- usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),

- usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30,

- usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30,

- usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

- nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze.

 1. Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności:

- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń,

- poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

- tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

- sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 1. Wsparcie infrastruktury społecznej, w tym:

- inwestycje w mieszkania chronione/wspomagane dla wskazanych w pkt 1) osób z grupy docelowej,

- inwestycje w mieszkania komunalne oraz lokale w ramach najmu socjalnego, w tym oferowane przez społeczne agencje najmu, przeznaczone dla osób wskazanych w pkt 1) z grupy docelowej.

 1. Koszty utrzymania osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej w mieszkaniach chronionych, wspomaganych oraz lokalach oferowanych przez społeczne agencje najmu.
 1. Inne usługi społeczne niezbędne do zwiększenia integracji osób wskazanych w pkt 1) grupy docelowej, w tym m.in. usługi wspierające i integracyjne dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie, wycieczki, umożliwienie korzystania z oferty rekreacyjno-kulturalnej w woj. opolskim).
 1. Działania na rzecz integracji osób przybywających z terenu Ukrainy i społeczeństwa przyjmującego, w tym m.in.:

- kampanie informacyjne (świadomościowe),

- wspólne aktywności np. warsztaty[1].

[1] Pod warunkiem finansowania w ramach projektu wyłącznie uczestników z pkt 1 grupy docelowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą wynosi:

 1. Dla projektu Województwa Opolskiego 8 800 000,00 PLN w tym:

-   8 800 000,00 PLN środki EFRR

-  0,00 PLN środki Budżetu Państwa

 1. Dla projektu Miasta Opole 2 200 000,00 PLN w tym:

-   2 200 000,00 PLN środki EFRR

-   0,00 PLN  środki Budżetu Państwa

Niezbędne dokumenty

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym nr RPOP.14.01.00-IZ.00-16-001/22 w ramach Działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju RPO WO 2014-2020, Nabór I

Załączniki:

 1. Procedura naboru (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria formalne i merytoryczne dla Działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą w ramach Osi XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia osób, które przekroczyły granicę ukraińską po rozpoczęciu działań zbrojnych przez Federację Rosyjską.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 48 (karta działania 14.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 14.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21 grudnia 2020 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 9. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 8 czerwca 2021 r.
 10. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawcy

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (wskazane w  punktach 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym, środki odwoławcze nie przysługują.

Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury IZ RPO WO 2014-2020 udziela odpowiedzi indywidualnie na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania można składać za pomocą:

- Poczty e – mail: info@opolskie.plropefs@opolskie.pl

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych naborów.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2023-01-01