Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie ponad 6,5 mln osób uciekło z Ukrainy i przedostało się do UE; około 3 mln osób zarejestrowało się, aby uzyskać tymczasową ochronę, a większość tych osób to kobiety z dziećmi . Z dostępnych do tej pory danych wynika, że jedynie stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym weszła na unijny rynek pracy lub zarejestrowała się w publicznych służbach zatrudnienia. Wśród możliwych powodów takiej sytuacji można wymienić: przeżytą traumę fizyczną i psychiczną, trwający proces aklimatyzacji w przyjmujących państwach członkowskich, brak informacji na temat dostępnych możliwości lub też inne bariery (takie jak bariery językowe, konieczność opieki nad dziećmi).

Chociaż nie jest pewne, ile osób prawdopodobnie pozostanie w UE ani jakie będą możliwości powrotu, oczekuje się, że liczba osób chcących wejść na rynek pracy w państwach członkowskich będzie rosnąć.

Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy ma znaczenie zarówno dla społeczności przyjmujących, jak i osób uciekających przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie, dla których taka integracja oznacza możliwość odbudowy swojego życia i dalszego rozwoju umiejętności. Będzie to korzystne z punktu widzenia osób zainteresowanych, UE oraz w ostatecznym rozrachunku w kontekście odbudowy Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych w przypadku osób uciekających przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie.

Wytyczne dotyczące dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych w przypadku osób uciekających przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie