5 sierpnia 2015 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Szczegółowy wykaz projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu  znajduje się tutaj.