Dostępne już jest opracowanie dot. efektów wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020.

Opracowanie zawiera analizę znaczenia prowadzenia nowoczesnej polityki rozwojowej na poziomie regionalnym.  Województwo opolskie jest wyjątkowo interesującym przypadkiem sukcesu wdrażania europejskiej polityki rozwojowej na poziomie regionalnym. Wynika to między innymi z najwyższej w Polsce jakości rządzenia na poziomie regionalnym, decentralizacji uspołecznionego modelu programowania i wdrażania funduszy unijnych, a także wysokiej stabilności kadr. Strategia wojewódzka znajduje stosowne przełożenia na dokumenty operacyjne. Podejście terytorialne zostało wzmocnione dzięki wykorzystaniu potencjału subregionów. Prospójnościowa polityka regionalna prowadzi do systematycznego ograniczania zróżnicowań przestrzennych w ramach województwa opolskiego. Towarzyszy temu wyjątkowo staranne zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym, integrowanym funkcjonalnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, oraz stymulowanie partnerstwa w polityce spójności.
Na podstawie oceny doświadczeń okresu programowania w latach 2014–2020 zostały zaproponowane wnioski i rekomendacje dotyczące lat 2021–2027, które mogą być istotne także dla innych regionów europejskich jako najlepsze praktyki.