Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-01-14

23 maja 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 7107/2022 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/22 do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oceniającej projekt w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020 dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/22 


16 maja 2022 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU


30 marca 2022 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-001/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną  i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 5 stycznia do 14 stycznia 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Muzeum Śląska Opolskiego o dofinansowanie projektu pn. ,, Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap."

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: