Przypominamy, że zgodnie z zapisami zaktualizowanego (w czerwcu 2021 r.) Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,  dla projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego REACT-EU wprowadzony został obowiązek umieszczania informacji słownej nt. wsparcia ze środków REACT-EU w brzmieniu: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieścić ją należy także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie internetowej.

Szczegóły znajdują się w zakładce Poznaj zasady promowania projektu, w której także zamieściliśmy przykładowe wzory tablic oraz plakatów, obowiązujące dla projektów wspartych w ramach REACT-EU.