Zasady oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 czerwca 2018 r.

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia w ramach RPO WO 2014-2020 masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Opis twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji znajduje się w:

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności

Przedstawione w  Podręczniku zasady tworzenia zestawień znaków oraz obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz przykładowy wzór plakatu zostały zawarte w:

Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić?

Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić wypełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

Ponadto w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego obowiązkowym elementem jest również:

 • logo promocyjne OPOLSKIE.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz. W przypadku RPO WO 2014-2020 jest to:

logo_FE_Program_Regionalny_rgb

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Flaga RP

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (PDF 4 MB).

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

W przypadku osi RPO WO 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest to:

UE_EFRR_rgb

W przypadku osi RPO WO 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest to:

EU_EFS_rgb

W przypadku działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego jest to:

UE_EFSI_rgb

Logo promocyjne OPOLSKIE:

Opolskie-UE

Logo promocyjne OPOLSKIE powinno być stosowane zgodnie z zasadami określonymi  w Systemie identyfikacji wizualnej Województwa Opolskiego.

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów należy stosować wspólny znak Fundusze Europejskie.
 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności należy stosować znak Unii z tekstem: Unia Europejska i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne:

UE_EFSI_rgb

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienia znaków dla RPO WO 2014-2020 składają się z:

nowe EFSiI

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programu regionalnego również z logo promocyjnym OPOLSKIE.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

W jaki sposób oznaczać projekty realizowane w ramach REACT-EU

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, zastosuj następujące oznaczenia:

 • znak Funduszy Europejskich z nazwą właściwego programu,
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 • znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt,
 • informacja słowna „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Ponadto w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego obowiązkowym elementem jest również:

 • logo promocyjne OPOLSKIE.

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie internetowej.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz logo OPOLSKIE (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Wzór plakatu EFS

Wzór plakatu EFRR

Wzór plakatu dla projektów realizowanych w ramach REACT-EU

Przykładowy wzór plakatu

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W załączniku Umowy o dofinansowanie pn. Obowiązki informacyjne beneficjenta znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków polityki spójności na lata 2014-2020.

Poniżej znajdziesz obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020:

Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej EFRR

Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej EFS

Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektów realizowanych w ramach REACT-EU

Przykładowy wzór tablicy

Logotypy do pobrania:

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących wyłącznie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

UE EFRR.zip

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących wyłącznie Europejskiego Funduszu Społecznego:

UE EFS.zip

Znak Unii Europejskiej dla projektów dotyczących więcej niż jednego funduszu:

UE EFSI.zip

Znak Funduszy Europejskich dla RPO WO 2014-2020:

FE Program regionalny poziom polski.zip

FE Program regionalny pion polski.zip

FE Program regionalny poziom angielski.zip

FE Program regionalny pion angielski.zip

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej:

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej.zip

Logotyp OPOLSKIE:

Logo OPOLSKIE.zip

Zestawienia znaków:

Zestawienia znaków z logo OPOLSKIE – wersje poziome.zip

Zestawienia znaków z logo OPOLSKIE – wersje pionowe.zip