29 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5973/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Jednocześnie, 29 listopada 2021 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5974/2021 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  RPO WO 2014-2020.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 oraz skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.