6 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020.

Lista dot. ocenionego projektu wybranego do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.