14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5128/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza  zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Jednocześnie 14 lipca 2021 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5129/2021 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany List ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza  RPO WO 2014-2020.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 oraz ich aktualizacje, a także skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.