22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4443/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 4442/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla działań edukacyjno-informacyjnych zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.

Zaktualizowana Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.