22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4442/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla działań edukacyjno-informacyjnych zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych oraz skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.