16 marca 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów edukacyjno-informacyjnych złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się
w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.