Procedura wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

2 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął procedurę wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 zainicjowała proces wyznaczenia składu Komitetu i tym samym przystąpi do formalnego procesu zapraszania podmiotów do składu KM FEO 2021-2027.

Zarząd Województwa Opolskiego, kierując się dyspozycją wynikającą z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 informuje, że w odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEO 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, który oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEO 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEO 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEO 2021-2027,
 2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEO 2021-2027,
 3. posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEO 2021-2027, w szczególności:
 • zdolności analityczne i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
 • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEO 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEO 2021-2027 reprezentuje.

Przyjęta struktura Komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, w tym m.in partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. W związku z powyższym, IZ FEO 2021-2027 wystosuje zaproszenia do ww. instytucji i podmiotów w celu wyznaczenia przedstawicieli do prac w KM.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Szanowni Państwo,

dnia 17 października br. przekazaliśmy do Komisji Europejskiej, projekt naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą FEO 2021-2027 oraz Programem wraz z jego załącznikami.

Podręczniki dotyczące stosowania zasady DNSH („Do No Significant Harm”) w perspektywie finansowej 2021-2027 dla Administracji i Beneficjenta.

Szanowni Państwo,
przekazujemy podręczniki opracowane na zlecenie Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej (MFiPR), dotyczące stosowania zasady DNSH („Do No Significant Harm”) w perspektywie finansowej 2021-2027 skierowane Administracji oraz Beneficjenta.

PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI:
Podręcznik skierowany jest do pracowników instytucji publicznych (w tym administracji centralnej oraz samorządowej), którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie konkursów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, w tym realizowanych m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, oraz wybór przedsięwzięć do realizacji w trybie pozakonkursowym.

DNSH PODRĘCZNIK dla BENEFICJENTA


PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA :
Celem podręcznika jest dostarczenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasady DNSH i jej zastosowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Zawarto w nim również rekomendacje, które mogą stanowić wsparcie dla beneficjentów w procesie składania wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem spełnienia przedmiotowej zasady. Podręcznik skierowany jest do beneficjentów, którzy będą składać wnioski w konkursach na przedsięwzięcia finansowane ze środków UE.

DNSH PODRĘCZNIK DLA ADMINISTRACJI

Podpisanie kontraktu programowego dla wojewóztwa opolskiego oraz przekazanie do KE Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

15 marca br. przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego – wicemarszałkowie województwa Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca – podpisali Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego. Wcześniej swój podpis na dokumencie złożył Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej – Waldemar Buda.

Przedmiotowy dokument jest umową między stroną rządową i samorządową stanowiący zobowiązanie stron do realizacji zadań w ramach programu służącego realizacji Umowy Partnerstwa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 [FEO 2021-2027].

Jednocześnie 15 marca 2022 r. projekt FEO 2021-2027 uzyskał z MFiPR potwierdzenie zgodności z Kontraktem Programowym dla Województwa Opolskiego. Oznacza to brak przeszkód do przekazania KE projektu FEO 2021-2027 za pośrednictwem systemu SFC2021 i rozpoczęcie negocjacji Programu.

16 marca br. projekt FEO 2021-2027 został przekazany do KE przez system SFC2021.

Sejm rozpoczął prace nad ustawą wdrożeniową 2021-2027

Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych z pieniędzy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda przekonywał posłów do rozwiązań, które pozwolą Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Regulacja wprowadza przepisy szczegółowe dotyczące Funduszy Europejskich. Zapewniają one pewność prawną tam, gdzie przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne. Także tam, gdzie konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego.

Określają na przykład:

 • zadania poszczególnych instytucji,
 • zasady wyboru projektów do dofinansowania,
 • kontroli realizacji programów i projektów.

Ustawa określa również zasady i podstawowe dokumenty, które służą realizacji inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy ustawy zawierają rozwiązania, które sprawdziły się w dotychczasowych programach polityki spójności, określonych w ustawie o zasadach realizacji programów polityki spójności w latach 2014-2020.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl i www.bip.opolskie.pl oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Krakowska 38 pok. 203
w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do ZAŁOŻEŃ PROGNOZY OOŚ”, za pośrednictwem:

 1. internetu na adres e-mail: rpowo2014@opolskie.pl, (bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Krakowska 38

45-075 Opole

 1. w formie pisemnej poprzez złożenie w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole,
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego. Informacja o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko).

Zarząd Województwa Opolskiego

Uchwała dotycząca przyjęcia obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30 sierpnia 2021 r. (Uchwałą nr 5385/2021)

Formularz konsultacyjny

Założenia przeprowadzenia ooś dla projektu FEO 2021-2027

[Opublikowano: 31.08.2021]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia  30 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego
pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl i www.bip.opolskie.pl oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Krakowska 38 pok. 203
w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do ZAŁOŻEŃ FEO 2021-2027”, za pośrednictwem:

 1. Internetu na adres e-mail: rpowo2014@opolskie.pl, (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Krakowska 38,

45-075 Opole

 1. w formie pisemnej poprzez złożenie w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole,
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego. Informacja o przyjęciu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko).

Zarząd Województwa Opolskiego

Uchwała dotycząca przyjęcia obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30 sierpnia 2021 r. (Uchwałą nr 5384/2021)

Założenia Programu 2021-2027

Formularz konsultacyjny FEO 2021-2027

[Opublikowano: 31.08.2021]

Konsultacje społeczne projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Konsultacje trwają do 27 sierpnia 2021 r.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich (FE) w nowej perspektywie finansowej.

Jest dokumentem horyzontalnym – dotyczy wszystkich programów polityki spójności (krajowych i regionalnych). Na jej podstawie instytucje zarządzające opracują bardziej szczegółowe strategie komunikacji dla poszczególnych programów, uwzgledniające ich specyfikę tj. charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe.

Dokument uwzględnia zasady współpracy z wszystkimi instytucjami i podmiotami, które będą realizowały działania związane z komunikacją o FE, jak również działania na rzecz innych instrumentów UE.

Dokument do pobrania:

Uwagi trzeba zgłaszać tylko za pośrednictwem formularza (XLS 41 KB) i przesłać na adres: koordynacja.dip@mfipr.gov.pl do 27 sierpnia 2021 r.

Pakiet unijnych rozporządzeń o Funduszach Europejskich na lata 2021-2027 opublikowany

Pakiet unijnych rozporządzeń o Funduszach Europejskich na lata 2021-2027 już oficjalnie opublikowany! 

Będziemy inwestować m.in. w innowacyjność, transport, sieci cyfrowe, ekologię, zatrudnienie, edukację, integrację społeczną, lepszą opiekę zdrowotną oraz zrównoważony rozwój naszego kraju.

W pakiecie znajduje się 5 rozporządzeń:

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją na stronie https://eur-lex.europa.eu/

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie regionalnej pomocy państwa 2022-2027

Szanowni Państwo, informujemy o przyjęciu przez Komisję Europejską nowych Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa, które będą miały zastosowanie do pomocy regionalnej udzielanej w latach 2022-2027.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentami:

Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa

Załacznik do Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa

Zamówienia publiczne w Bazie konkurencyjności do projektów perspektywy finansowej 2021-2027

Szanowni Państwo, Beneficjenci perspektywy finansowej 2021-2027,

Instytucja Zarządzająca informuje, że do czasu uruchomienia pierwszych naborów kolejnej perspektywy, podmioty, które mogą w przyszłości być zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021- 2027, a obecnie rozpoczynają bądź planują rozpoczęcie realizacji projektów, w tym udzielanie zamówień publicznych, mogą obecnie zamieszczać ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności.

Kwestie techniczne:

 • dedykowany nr naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 – taki sam dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów,
 • tytuł naboru – powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027,
 • zasady merytoryczne w zamówieniach publicznych – do czasu wejścia w życie właściwych wytycznych stosować rozwiązania wynikające z obecnie obowiązujących regulacji,

Niniejsza rekomendacja  wydana jest na podstawie stanowiska Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej, DKF-IV.6517.14.2021.PW z dnia 16.04.2021 r.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Tel: 501 568 878
E-mail: b.roman@opolskie.pl

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej informacji znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego – dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie Obywatelskiego Wysłuchania Społecznego.

Wysłuchanie publiczne będzie można również śledzić poprzez kanał YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Daj się wysłuchać!

Walczymy o miliony w Ministerstwie

Województwo Opolskie walczy o dodatkowe 254 miliony euro. Po spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  jest bliżej tego celu. Ostatecznej decyzji ze strony rządu jeszcze nie ma.

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła z przedstawicielami dyrekcji Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych podczas spotkania w MFiPR

Opolszczyzna walczy o dodatkowe 254 miliony euro. W czwartek doszło do spotkania z Waldemarem Budą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Przypomnijmy, że województwo opolskie ma już przyznane 763 miliony euro z funduszy unijnych na lata 2021-2027, ale walczy o miliard euro. – Ministerstwo bardzo dobrze ocenia nasze wykorzystywanie funduszy unijnych, a szczególnie wprowadzony u nas podział na subregiony – tłumaczy marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Dziś subregiony otrzymują 15% z całości przyznanych pieniędzy dla województwa, a w przyszłości do własnej dyspozycji mają otrzymać 30%. Dodatkowa alokacja zostanie przyznana na: wzmocnienie spójności wewnętrznej regionu poprzez podniesienie jakości życia i atrakcyjności gospodarczej w subregionach, wzmocnienie działalności naukowo-badawczej oraz współpracy sektora nauki i gospodarki, wzmocnienie aktywności społecznej poprzez działania na rzecz III sektora, wzmocnienie roli Opola w zakresie jego funkcji metropolitalnych i regionotwórczych oraz przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19.

Marszalek Andrzej Buła z Kariną Bedrunką (Dyrektor Departamentu Koordynacji programów Operacyjnych UMWO oraz z Waldemarem Budą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

– Mamy przygotowane konkretne projekty, na które chcemy wydać te dodatkowe pieniądze. Przedstawiliśmy pięć obszarów, w których są te projekty. Naszym celem jest rozwój i uatrakcyjnienie województwa – informuje marszałek .

Marszałek województwa opolskiego w trakcie konferencji prasowej przestawił również wizję dla województwa opolskiego w perspektywie nowego budżetu UE. – Zależy nam na przedsięwzięciach związanych zarówno ze zwiększeniem innowacyjności, jak i położeniu akcentu na zielone oraz ekologiczne opolskie. Rozwój przedsiębiorstw i startupów – wymienia marszałek. – W dalszym ciągu wykorzystywane będą programy związane z budowaniem silnego społeczeństwa obywatelskiego. Dodajmy, że 30% funduszy dla regionów przeznaczonych będzie głównie na efektywność energetyczną, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę różnorodności, strategie niskoemisyjne, dziedzictwo kulturowe i kulturę, rozwój turystyki, infrastrukturę społeczną, edukację, usługi zdrowotne, osoby starsze, usługi społeczne: pieczę zastępczą, osoby niesamodzielne.

Marszałek po rozmowach w ministerstwie mówi, że Opolskie prezentując swój pomysł na zagospodarowanie dodatkowych pieniędzy, było do tej prezentacji bardzo dobrze przygotowane. Kolejne rozmowy przed nami, ale pierwszy, dobry krok do celu został już zrobiony.

Propozycje podziału funduszy unijnych na lata 2021-2027

Widok ogólny sali konferencyjnej z uczestnikami spotkania

[źródło: https://www.opolskie.pl/2021/03/walczymy-o-miliony-w-ministerstwie/]

Konsultacje społeczne strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku

Rozpoczęły się konsultacje społeczne najważniejszego dla przyszłości regionu dokumentu – strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku. Konsultacje potrwają do końca kwietnia.

Logo Strategii Województwa Opolskiego do 2030 r.

Konsultacje rozpoczęła konferencja z udziałem niemal dwustu osób – wielu samorządowców i osób zaangażowanych w życie społeczno-gospodarcze województwa.

– Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. – To nasz plan na lepszą przyszłość całego regionu – dodaje. Dzięki takim planom, zapisanym najpierw w poprzedniej strategii, a potem w unijnym programie regionalnym, mogliśmy w regionie zrealizować wiele projektów z pomocą unijnych funduszy. Teraz przed nami szansa na realizację kolejnych projektów i na kolejny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej, ale także na pieniądze rządowe. Jednym z warunków, by móc z nich korzystać, jest dobre zaplanowanie działań na najbliższe lata.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że niezwykle ważne jest to, żeby strategia była wspólnym dokumentem wszystkich mieszkańców regionu. – Dlatego zapraszamy do konsultacji wszystkich mieszkańców regionu, zarówno podczas spotkań tematycznych, jak i subregionalnych, ale także przez zapoznanie się z tekstem tego dokumentu i zgłaszaniem uwag przez udostępniony przez nas formularz – mówi marszałek.

Prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert, pod którego okiem powstawał projekt strategii mówi, że przez cały czas opracowywania strategii w centrum uwagi wszystkich osób nad nią pracujących jest mieszkaniec i to, jak się czuje w tym województwie. – Tym, co determinuje rozwój województwa opolskiego są: depopulacja, wielokulturowość i zróżnicowanie terytorialne regionu. I te determinanty wyznaczały kierunek naszych prac – dodaje.

O strategii

Strategia Opolskie 2030 to najważniejszy regionalny dokument strategiczny. Wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach.

Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne :

 • Człowiek i relacje;
 • Środowisko i rozwój;
 • Silna gospodarka;

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągniecia kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii.

Konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma ogromne znaczenie.

Dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach strategii. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej o strategii, procesie i sposobie konsultacji na stronie:

https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/

[Źródło: https://www.opolskie.pl/2021/03/to-najwazniejszy-dokument-dla-przyszlosci-regionu/]

Podsumowanie konsultacji Umowy Partnerstwa

Spotkania z przedstawicielami 16 województw48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag500 pytań17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych – tak w skrócie można podsumować konsultacje Umowy Partnerstwa, które w formie online odbywały się od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r.

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Podczas konsultacji projektu Umowy Partnerstwa minister Tadeusz Kościński oraz wiceministrowie: Waldemar Buda, Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Jacek Żalek spotykali się z:

 • samorządowcami,
 • przedsiębiorcami,
 • partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • przedstawicielami organizacji pozarządowych,
 • a także mieszkańcami wszystkich 16 województw.

Efekty konsultacji

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniach online, które odbyły się w każdym województwie, uczestniczyło łącznie około 4100 osób. W trakcie transmisji można było zadawać pytania za pomocą czatu.

Do 22 lutego przez formularz dostępny na Portalu Funduszy Europejskich można było również zgłaszać uwagi do założeń zaprezentowanych w Umowie Partnerstwa. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

Ile dla  kogo

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Poszczególne województwa dostaną na programy regionalne od 736 milionów do 2,3 miliarda euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie ludności i PKB na jednego mieszkańca.

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania.

W puli rezerw jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządów województw projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

[źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/podsumowujemy-konsultacje-umowy-partnerstwa/]

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W projekcie Umowy Partnerstwa przedstawiony został podział środków Unii Europejskiej pomiędzy poszczególne krajowe oraz regionalne programy operacyjne, które podzielono według algorytmu opartego na wskazanych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca regionu. Kwota zaproponowana dla województwa opolskiego to 763 mln EUR. Warto zaznaczyć, iż zostało podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na tzw. rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu programowego). Rezerwa ta wynosi 7,1 mld EUR i rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, rewitalizacji oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Między 19 stycznia a 16 lutego 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przeprowadziło 16 spotkań regionalnych, podczas których przedstawiciele poszczególnych województw mogli przekazywać swoje uwagi do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

12 lutego 2021 r. miały miejsce konsultacje społeczne dla województwa opolskiego. W spotkaniu wzięli udział:

 • Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak,
 • oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Prezentacja województwa opolskiego

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich

Umowa Partnerstwa

Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa (UP). To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Fundusze

Polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.
 • Fundusz Spójności służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).
 • Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Proponowane fundusze polityki spójności będzie uzupełniał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa. Celem funduszu jest szeroko rozumiane wsparcie społeczności nadmorskich, w tym m.in. wspieranie rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo czy finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

Programy

Aby realizować założenia Umowy Partnerstwa, potrzebujemy programów krajowych i regionalnych. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne działania.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Jest już znany podział środków na poszczególne programy krajowe:

 • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska)
 • Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu)
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne)
 • Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe)
 • Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)
 • Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE)
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transfor-macji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)
 • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro
 • Program Ryby – 0,5 mld euro
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Nazwy programów krajowych nie są jeszcze ustalone. Programy będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znamy z perspektywy 2014-2020, dlatego w powyższym zestawieniu użyto nazw dotychczasowych programów.

Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne:

 • dolnośląskie – 870 mln euro
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
 • lubelskie – 1,768 mld euro
 • lubuskie – 736 mln euro
 • łódzkie – 1,631 mld euro
 • małopolskie – 1,541 mld euro
 • mazowieckie – 1,67 mld euro
 • opolskie – 763 mln euro
 • podkarpackie – 1,661 mld euro
 • podlaskie – 992 mln euro
 • pomorskie – 1,129 mld euro
 • śląskie – 2,365 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,106 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
 • wielkopolskie – 1,070 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld euro

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Zapoznaj się także broszurą informacyjną.

[Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-2027/]