2 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.