27 stycznia 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków