21 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4016/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3018/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 3093/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. oraz uchwałą nr 3186/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.