16 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  3752/2020 w  sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych  typów projektów.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach  naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych typów projektów oraz skład komisji oceny projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.