19 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków