Zakończony data zakończenia naboru wniosków
17.06.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Dnia 15 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2919/2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt pozytywnie oceniony w trakcie oceny merytorycznej został wybrany do dofinansowania. W załączeniu Lista z projektem wybranym do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
10.06.2020
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
10 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną. Projekt złożony w ramach procedury nadzwyczajnej w poddziałaniu 2.1.1. Nowe produkty i usługi  RPO WO 2014-2020 został pozytywnie oceniony. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej
10.06.2020
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
10 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Jeden prawidłowo złożony projekt spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

10.06.2020
Ujawnienie okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów
10 czerwca 2020 r. rozpoczęliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Podrozdział 7.2, Instytucja Organizująca Konkurs  ujawnia okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i uczestniczących w wyborze ich projektów ekspertów jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział ekspertów w wyborze tych projektów do dofinansowania jest konieczny. W związku z powyższym, informujemy, że eksperci dokonujący oceny wniosku: - Iwona Mstowska - Dominika Jagoda-Sobalak - Krzysztof Badora W ustalonym przez IOK okresie pozostawali w stosunku pracy lub zawarli umowę zlecenia lub umowę o dzieło z wnioskodawcą lub podmiotem składającym wniosek, lub beneficjentem.

10.06.2020
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
10 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Jeden prawidłowo złożony projekt spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

09.06.2020
Lista złożonych projektów
W ramach nadzwyczajnej procedury wyboru projektu dla podziałania 2.1.1. Nowe produkty i usługi RPO WO 2014-2020, w terminie 9 czerwca 2020 r., zgodnie z wystosowanym wezwaniem Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020, wpłynął w trybie nadzwyczajnym jeden projekt Województwa Opolskiego. W załączeniu Lista projektów złożonych w ramach procedury nadzwyczajnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: