Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-07-08

[28.10.2020 r.]

26 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VIII (1-8.07.2020 r.).

W konkursie żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania ponieważ jeden złożony projekt uzyskał ocenę negatywną na etapie oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektu w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[28.10.2020 r.]

19 października 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VIII (1-8.07.2020 r.).

Projekt na etapie oceny merytorycznej otrzymał ocenę negatywną tj. nie uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów i nie spełnił jednocześnie wszystkich kryteriów bezwzględnych.


[31.08.2020 r.]

W dniu 23 sierpnia 2020 roku zakończyliśmy ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi  3 474 955,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 3 260 455,00 PLN, w tym:

- 2 953 711,75 PLN środki EFS,

- 306 743,25 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi: 3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. wniosku o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria formalne, tj. przekazanego do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VIII (01-08.07.2020 r.).

[24.07.2020 r.]

W odpowiedzi na trwający od 01 do 08.07.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski. 1 wniosek o dofinansowanie ze względu na niespełnienie warunków formalnych rejestracyjnych (do instytucji wpłynął wniosek w wersji roboczej, bez wymaganej sumy kontrolnej) został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wartość przyjętego wniosku  o dofinansowanie projektu wynosi 3 474 955,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 3 260 455,00 PLN, w tym:

- 2 953 711,75 PLN środki EFS,

- 306 743,25 PLN środki Budżetu Państwa.

 Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi: 3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który został przyjęty w ramach naboru, został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosku przyjętego w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  nabór VIII (01-08.07.2020 r.).


[2020-05-29]

W konkursie dla Działania  7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 01-08.07.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,5442 zł.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór VIII.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna: ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 01-08.07.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Profilaktyka raka szyjki macicy[1], w tym:

a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV[2],

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.:

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami RPZ, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Uwaga!

W ramach naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO[3], w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

[1]Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym Programie Zdrowotnym pn. „Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim”.

[3] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. IZ w dniu ogłoszenia konkursu poda informację o aktualnym kursie w formie komunikatu na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wynosi:

- 3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór VIII

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Regionalny Program Zdrowotny pn. „Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim”.
 10. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 39 (karta działania 7.4, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 7.4).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9 z 9 lipca 2018 r.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 10. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 12. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 14. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z grudnia 2015 r.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 515 237 525, 571 490 904, 539 651 840, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-05-29