28 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 927/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 2].
W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
  • 8.2 Włączenie społeczne,
  • 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,
  • 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej,
  • 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Nową wersję dokumentu znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Dokumenty regionalne.