20 lipca 2015 r. zakończono ocenę formalną złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. 11 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej, z kolei 1 wniosek z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych pozostał bez rozpatrzenia.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się tutaj.