20 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków