10 stycznia 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków