Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 8 z dnia 23 września 2019 r. w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Treść komunikatu znajduje się w zakładce