Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-12-13

[21.05.2020 r.]

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIV (15.11 – 13.12.2019 r.)

Całkowita wartość dofinansowania 18 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 21 170 553,50 PLN,  w tym:

- 19 043 446,98 PLN środki EFS,

- 2 127 106,52 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  21 447 642,02 PLN,  w tym:

- 19 293 836,03 PLN środki EFS,

- 2 153 805,99 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[21.05.2020 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, nabór XIV (15.11 -13.12.2019 r.)


[19.05.2020 r.]

14 maja br. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 18 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji wszystkie zostały ocenione pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne.

Całkowita wartość dofinansowania 18 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 21 170 553,50 PLN, w tym:

- 19 043 446,98 PLN środki EFS,

- 2 127 106,52 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  21 447 642,02 PLN, w tym:

- 19 293 836,03 PLN środki EFS,

- 2 153 805,99 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji  w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych   w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna, nabór XIV (15.11 – 13.12.2019 r.)

[19.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Negocjacje projektów wydłużono do 15 maja 2020 r.


[08.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

W związku z występującymi problemami z połączeniem się z numerami telefonów 77 44 04 720-722, wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu, którego pracownicy są dostępni pod następującymi numerami telefonów:

- 515 237 525, 

- 571 490 904,

- 539 651 840.


Informacja dla Wnioskodawców  

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


KOMUNIKATY

[07.04.2020 r.]

26 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIV (15.11-13.12.2019 r.).

Spośród 21 ocenionych projektów pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 18 projektów, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. negocjacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIV (15.11-13.12.2019 r.).

[07.04.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 15.10.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania. Zmiana obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z kwoty:

- 4 447 059,00 PLN, w tym:

- 4 000 000,00 PLN środki EFS,

- 447 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

na kwotę:

- 21 447 642,02 PLN, w tym:

- 19 293 836,03 PLN środki EFS,

- 2 153 805,99 PLN środki Budżetu Państwa.

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wynika z faktu, iż łączna wartość wniosków o dofinansowanie projektu, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przekracza wartość alokacji. Biorąc pod uwagę, iż działania w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami są istotne dla regionu, zasadne jest zwiększenie alokacji, w celu umożliwienia skierowania do negocjacji i ewentualnego wyboru wszystkich projektów pozytywnie ocenionych.

Data obowiązywania od  07.04.2020 r.


[04.02.2020 r.]

31 stycznia 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. Spośród 21 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty, które  następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 21 586 765,97 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

[04.02.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 3 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny formalnej projektów.

Termin zakończenia oceny formalnej projektów przedłużono do 31 stycznia 2020 r.

[31.12.2019 r.]

W dniach 15.11-13.12.2019 roku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 21 wniosków  o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 25 363 780,64 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 23 959 205,66 PLN, w tym:

- 21 586 765,97 PLN środki EFS,

- 2 372 439,69 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 4 447 059,00 PLN, w tym:

- 4 000 000,00 PLN środki EFS,

- 447 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[19.11.2019 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami z dnia 15.10.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu zakończenia naboru oraz załącznika nr 1 do ww. regulaminu.

Termin naboru wniosków w konkursie został zmieniony z 15-22 listopada 2019 r. na 15 listopada - 13 grudnia 2019 roku tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2020 r. – został zmieniony na maj 2020 r.

W sekcji Niezbędne dokumenty zamieszczono aktualną i archiwalną wersję regulaminu konkursu oraz załącznika nr 1 do ww. dokumentu.

W regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

* punkt 6 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu na str. 14, w części dot. terminu naboru wniosków otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 15.11 –13.12.2019 r.

* punkt 8 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na str. 16 otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2020 r.”

* punkt 1 załącznika nr 1 Procedura konkursu (EFS), Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na str. 4, w części dot. terminu naboru wniosków otrzymuje brzmienie: „(…) w terminie 15.11-13.12.2019 r.”

Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż w generatorze wniosków z powodu błędu technicznego wprowadzone zostały nieaktualne dane co w konsekwencji  uniemożliwiło prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.

W generatorze wniosków wprowadzono w błędny sposób:

* nazwy typów projektów, co uniemożliwiło:

- prawidłowe wypełnienie punktu 3.8 A (typ projektu zgodnie z SZOOP),

- przydzielenie typów projektów do poszczególnych wydatków wykazywanych w punkcie 5.1 wniosku.

* nazwy kryteriów wyboru projektów, co uniemożliwiło:

- prawidłowe wypełnienie punktu 11.2 (uzasadnienie spełnienia kryterium).

Ponadto w generatorze wniosków wprowadzono szerszy niż dopuszczalny katalog możliwych do wyboru wskaźników produktu i rezultatu oraz kategorii kosztów. W konsekwencji dawało to możliwość wyboru w punkcie 4 wniosku wskaźników oraz w punkcie 5 kategorii kosztów nieadekwatnych dla zakresu w jakim ogłoszony został nabór wniosków.

Wszystkie ww. uchybienia zostały w dniu 19 listopada 2019 roku usunięte co umożliwia prawidłowe wypełnienie wniosku w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020.

         W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr.: 77 54 93 820

za pośrednictwem poczty elektronicznej: syzyf@opolskie.pl,

osobisty w siedzibie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Opolu, ul. Krakowska 38, I piętro, pokój 114 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego).

[15.10.2019 r.]

W konkursie do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych    w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 15-22.11.2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,3865 zł.

   

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 15.11-13.12.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub;
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub;
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący[1] lub innych form opieki,

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych[2],

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

e) teleopieki medycznej,

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[3].

2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym[4]:

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

Uwaga!

W ramach przedmiotowego naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO[5], w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

[1] Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[3] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[4] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

[5] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. IZ w dniu ogłoszenia konkursu poda informację o aktualnym kursie w formie komunikatu na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

   

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami wynosi:
 • 21 447 642,02 PLN, w tym:
  • 19 293 836,03 PLN środki EFS,
  • 2 153 805,99 PLN środki Budżetu Państwa.
Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIV. [wersja aktualna]

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIV. [wersja archiwalna]

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIV. [wersja archiwalna]

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS) [wersja aktualna]                                                                            Procedura konkursu (EFS) [wersja archiwalna].
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.
 6. Wzór umowy /decyzji o dofinansowaniu projektu wraz  załącznikami:
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 10. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania (Standard DDOM).
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 34 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 5 - autokorekta).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 08 lipca 2019 r.
 10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 15. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-10-15