Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 7 z dnia 24 lipca 2019 r. w ramach:

– poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

– poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

Treść komunikatu znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.