23 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład komisji oceny projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.