Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.