Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-07-16
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020 – projekty pozakonkursowe, województwo opolskie.

Informujemy, że 11 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 972/2015 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w roku 2015 - wersja do odczytu

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2015-09-30

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl oraz b) w formie papierowej. Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej: • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl , • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu www.pokl.opole.pl (w zakładce RPO WO 2014-2020) oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) , w tym m.in. następujące formy wsparcia: a) szkolenia, b) staże, c) przygotowanie zawodowe dorosłych, d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, e) prace interwencyjne, f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka PO WER 2014-2020); - Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER , tel. 77 44 16 670 lub 77 44 16 492.

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020 www.rpo.opolskie.pl www.pw.opolskie.pl

Zamieszczono w dniu: 2015-06-30