11 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków