W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 5.1  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.