Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-07-08

[09.12.2019 r.]

9 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XII (01 - 08.07.2019 r.).

Spośród 6 ocenionych projektów:

- 2 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 4 zostały ocenione negatywnie.

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 4 093 994,45 PLN, w tym:

- 3 682 428,88 PLN środki EFS,

- 411 565,57 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  8 442 691,00 PLN w tym:

- 7 593 955,00 PLN środki EFS,

- 848 736,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[09.12.2019 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, nabór XII.

[09.12.2019 r.]

6 grudnia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 2 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

- 2 zostały ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne.

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów pozytywnie ocenionych wynosi  4 093 994,45 PLN, w tym:

- 3 682 428,88 PLN środki EFS,

- 411 565,57 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  8 442 691,00 PLN w tym:

- 7 593 955,00 PLN środki EFS,

- 848 736,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

[29.10.2019 r.]

24 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 6 ocenionych projektów:

- 2 zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. negocjacji

- 4 uzyskały ocenę negatywną.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[05.09.2019 r.]

30 sierpnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywną ocenę formalną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 9 341 272,55 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 7 593 955,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020.

[26.08.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny formalnej projektów.

Termin zakończenia oceny formalnej projektów zmieniono na 30 sierpnia 2019 r.

[18.07.2019 r.]

W dniach 01 – 08 lipca 2019 roku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 6 wniosków  o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 10 989 732,42 PLN,   a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 385 295,79 PLN, w tym:

- 9 341 272,55 PLN środki EFS,

- 1 044 023,24 PLN środki Budżetu Państwa.

Wartość alokacji w konkursie wynosi 8 442 691,00 PLN, w tym:

- 7 593 955,00 PLN środki EFS,

- 848 736,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota alokacji w konkursie została podzielona na 5 obszarów:

- powiat: kluczborski, namysłowski, oleski do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie

- powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie

- powiat: opolski, m. Opole do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie

- powiat: nyski, brzeski do którego, w ramach naboru, złożono 2 wnioski o dofinansowanie

- powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki do którego, w ramach naboru, złożono 1 wniosek o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej pw.opolskie.pl) w terminie 01-08.07.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć  w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA!

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 o charakterze bezwzględnym w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Ponadto przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2 o charakterze bezwzględnym.

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 1 o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca musi zapewnić wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 - podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub;

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub;

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub;

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww.  zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

 1) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie [1]:

a) badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test OGTT (Etap I),

b) multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika (Etap II);

c) działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, realizowanych w ramach etapu I i II.[2]

Uzupełniająco mogą być realizowane działania edukacyjne (poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i pracowników OPS i PCPR.

 

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

W ramach jednego obszaru do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. Wnioskodawca zobligowany jest do:

* uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu realizacji wszystkich etapów wsparcia wymienionych powyżej w punkcie 1. Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu;

* objęcia wsparciem całego terytorium danego obszaru;

* złożenia wniosku o dofinansowanie wykorzystującego całą dostępną alokację w danym obszarze.

Jeden beneficjent (niezależnie czy jest wnioskodawcą, czy partnerem) może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

[1] Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu. Działaniami mogą być objęci: ogół mieszkańców województwa opolskiego, w tym rodziny (rodzic/opiekun prawny, rodzeństwo) dzieci uczestniczących w programie, nauczyciele/pracownicy OPS/PCPR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych wynosi:

* 8 442 691,00 PLN, w tym:

- 7 593 955,00 PLN środki EFS,

- 848 736,00 PLN środki Budżetu Państwa.

 

Kwota alokacji w podziale na obszary:

powiat: kluczborski, namysłowski, oleski:

* 1 477 471,00 PLN, w tym:

- 1 328 942,00 PLN środki EFS,

- 148 529,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki:

* 1 452 142,00 PLN, w tym:

- 1 306 160,00 PLN środki EFS,

- 145 982,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: opolski, m. Opole:

* 2 144 444,00 PLN, w tym:

- 1 928 865,00 PLN środki EFS,

- 215 579,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: nyski, brzeski:

* 1 950 262,00 PLN, w tym:

- 1 754 204,00 PLN środki EFS,

- 196 058,00 PLN środki Budżetu Państwa.

powiat: prudnicki, głubczycki, krapkowicki:

* 1 418 372,00 PLN, w tym:

-1 275 784,00 PLN środki EFS,

- 142 588,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Uwaga!

Działania informacyjno-edukacyjne muszą być realizowane na wszystkich etapach przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”. Na ww. działania, m.in. na kampanie medialne, spotkania, pikniki, pogadanki edukacyjne, warsztaty, poradnictwo/szkolenia, ewentualne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przekazu podnoszących świadomość oraz służących wprowadzeniu prawidłowych nawyków żywieniowych, można przeznaczyć max. 22% kosztów kwalifikowalnych projektu. W skład tego bloku wliczają się również działania ukierunkowane na podjęcie aktywności fizycznej przez społeczność regionu realizowane pod hasłem „Edukacja na sportowo”, przy czym działania te stanowią max. 6 % kwoty przeznaczonej na działania informacyjno-edukacyjne.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XII.

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Regionalny Program Zdrowotny pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”.
 10. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 32 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 3).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 01 stycznia 2018 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 09 stycznia 2018r.
 10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017r.
 15. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 03 marca 2018 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 821, 77 54 16 212

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 31-05-2019