Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-07-08
10.06.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
25 maja 2020 r. Uchwałą nr 2773/2020 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku z zakończoną procedurą odwoławczą, zgodnie z dostępną alokacją, wybrał do dofinansowania jeden projekt. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

15.01.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Dnia 13 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2019/2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. poddziałanie, wszystkie spośród 15 pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wniosków zostały wybrane do dofinansowania. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru

10.01.2020
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej 31 grudnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 21 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, natomiast 6 projektów oceniono negatywnie z uwagi na niespełnianie kryteriów merytorycznych. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej UWAGA: Pozytywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej nie gwarantuje jego wyboru do dofinansowania.
26.11.2019
Zmiana terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów oraz zmiana Regulaminu konkursu
25 listopada 2019 r. Uchwałą nr 1790/2019 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przedłużenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r. Jednocześnie w związku z powyższym, zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu. W załączeniu zaktualizowany Regulamin konkursu oraz Wykaz zmian do regulaminu
14.10.2019
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
11 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 26 prawidłowo złożonych wniosków, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia warunków formalnych na etapie oceny formalnej, natomiast 21 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

02.10.2019
Przedłużenie oceny formalnej
Informujemy, że ocena formalna wniosków o dofinansowanie, na wniosek IP została przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1471/2019 z dnia 1 października 2019 r. wydłużona o 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 13.10.2019 r.

12.07.2019
Lista złożonych projektów
W dniu 8 lipca 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 26 wniosków. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy oraz - papierowej (w jednym egzemplarzu). W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa1, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 32 . Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 2 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 3 Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 tj.: 1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; 2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią; 3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach; 4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu; 6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363): − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 % − Średnie przedsiębiorstwa: 55 % Koszty objęte pomocą na usługi doradcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020 wynosi 18 716 938,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 9 446 418 PLN, a środki w wysokości 9 270 520,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 33) w zakresie działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiegona lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 33)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.).
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 10.  Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3602/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 12. Opracowanie Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3735/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 15)
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363).
 16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą - E – maila: info@ocrg.opolskie.pl - Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669 - Bezpośrednio w siedzibie:   Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej ul. Krakowska 38 45-075 Opole

Linki

Strona RPO WO 2014-2020 Strona OCRG Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-05-24