23.04.2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 680/2019 przyjął dokument pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznik 13 do wzoru decyzji o dofinansowanie projektu, w zakresie:

– doprecyzowania informacji  dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie
z  rekomendacjami MIiR ;

– poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego (o zakup kas fiskalnych);

– rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych;

– doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2010 (wersja AKTUALNA)